Menu

Plameň

Celoročnú systematickú a všestrannú činnosť kolektívov mladých hasičov, ktorej cieľom hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi.

Podmienky účasti

Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 10-členný, bez rozdielu pohlavia, vo veku 8 – 15 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže, pričom súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov.

Kategórie a veková hranica
Chlapci 8 – 15 rokov
Dievčatá 8 – 15 rokov

Disciplíny
požiarny útok CTIF,
štafetový beh na 400 metrov s prekážkami,
požiarny útok s vodou,
teória
Celkové hodnotenie
Celkové hodnotenie hry Plameň sa skladá zo súčtu bodov získaných za plnenie disciplín a výhodových bodov za vek. Výhodové body za vek sa prirátajú len k súčtu dosiahnutých bodov v súťažných disciplínách požiarny útok CTIF a štafeta na 400 metrov s prekážkami. Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v požiarnom útoku CTIF, ak ani v tomto prípade nie je o umiestnení rozhodnuté, berie sa do úvahy lepší čas v štafete na 400 s prekážkami. Na prvom mieste sa umiestni kolektív s najnižším súčtom bodov. Súťažiaci kolektív, ktorého pokus v niektorej disciplíne bol hodnotený ako neplatný, sa
v celkovom hodnotení zaradí pred súťažné kolektívy, ktoré k plneniu niektorej z disciplín nenastúpili. Takýto kolektív sa nemôže stať absolútnym víťazom ani postúpiť do vyššieho kola.

 

Štafetový beh

Dĺžka dráhy štafetového behu je 400 metrov. Rozdelená je do deviatich úsekov. Na bežeckej dráhe je vyznačená štartovacia a cieľová čiara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Šírka bežeckej dráhy musí byť minimálne 1,2 metra. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru.

Prvý úsek
Pri značke 20 metrov je postavená 2 metre vysoká a 1,2 metra široká rebríková stena so štyrmi priečkami. Na ľavej strane v smere behu, na konci rebríkovej steny leží prúdnica C bez uzáveru.

Druhý úsek
Pri značke 40 metrov sú v kotúčoch umiestnené 2 hadice C-52, 10 m dlhé polospojkami proti sebe. Hadice sa nesmú používať ako podložky pod polospojky.
Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať,medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.

Tretí úsek
Pri značke 70 metrov stojí v strede dráhy zvinutá hadica C. Päť metrov za hadicou C, v smere preteku sa nachádza jedna 3 cm vysoká pevná drevená podložka s rozmermi 80 x 80 cm, ktorá slúži k odloženiu hadice C.

Štvrtý úsek
Pri značke 125 metrov je umiestnený nastojato nasávací kôš so závitmi nahor a ventilové lanko (v klbku alebo na vidlici). Kôš od karabíny lanka je vzdialený 10 cm.

Piaty úsek
Pri značke 175 metrov sú 2 stojany, na ktorých vo výške 80 cm je voľne položená latka. Stojany sú od seba vzdialené 1,2 metra.
Šiesty úsek
Pri značke 225 metrov je postavená ľahkoatletická prekážka vysoká 60 cm, 1,2 m široká.
Siedmy úsek
Pri značke 275 metrov je postavený jeden prázdny obal 6 kg práškového prenosného hasiaceho prístroja (ďalej PHP). Vo vzdialenosti 5 metrov od PHP v smere preteku sa nachádza 3 cm vysoká pevná drevená podložka s rozmermi 80 x 80 cm, ktorá slúži k postaveniu PHP.

Ôsmy úsek
Pri značke 325 metrov je umiestnený rozdeľovač a hadica B-75, 10 m dlhá v kotúči, polospojkami proti sebe, môže byť ležmo. Hadica sa nesmie používať ako
podložka pod polospojky. Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.

Deviaty úsek
Pri značke 385 metrov sú postavené dve 10 metrové hadice C (polospojoky v smere behu). Vpravo od nich je postavený v smere preteku rozdeľovač. Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.

Každý z deväťčlenného kolektívu musí splniť predpísanú úlohu, resp. prekonať prekážku, nachádzajúcu sa na jeho úseku. Veliteľ kolektívu určí členov na jednotlivé úseky štafetového behu. Toto určenie nemusí byť zhodné s určením členov kolektívu v iných disciplínach.

 

Viac info nájdete tu: plameň