Celoročnú systematickú a všestrannú činnosť kolektívov mladých hasičov, ktorej cieľom hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi.

Podmienky účasti

Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 10-členný, bez rozdielu pohlavia, vo veku 8 – 15 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže, pričom súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov.

Kategórie a veková hranica
Chlapci 8 – 15 rokov
Dievčatá 8 – 15 rokov

Disciplíny
požiarny útok CTIF,
štafetový beh na 400 metrov s prekážkami,
požiarny útok s vodou,
teória
Celkové hodnotenie
Celkové hodnotenie hry Plameň sa skladá zo súčtu bodov získaných za plnenie disciplín a výhodových bodov za vek. Výhodové body za vek sa prirátajú len k súčtu dosiahnutých bodov v súťažných disciplínách požiarny útok CTIF a štafeta na 400 metrov s prekážkami. Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v požiarnom útoku CTIF, ak ani v tomto prípade nie je o umiestnení rozhodnuté, berie sa do úvahy lepší čas v štafete na 400 s prekážkami. Na prvom mieste sa umiestni kolektív s najnižším súčtom bodov. Súťažiaci kolektív, ktorého pokus v niektorej disciplíne bol hodnotený ako neplatný, sa
v celkovom hodnotení zaradí pred súťažné kolektívy, ktoré k plneniu niektorej z disciplín nenastúpili. Takýto kolektív sa nemôže stať absolútnym víťazom ani postúpiť do vyššieho kola.

 

Štafetový beh

Dĺžka dráhy štafetového behu je 400 metrov. Rozdelená je do deviatich úsekov. Na bežeckej dráhe je vyznačená štartovacia a cieľová čiara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Šírka bežeckej dráhy musí byť minimálne 1,2 metra. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru.